Zdravstvena in Biotehniška šola Rakičan

leto: 2012
vir: javni natečaj,
tip objekta: javni
investitor: Srednja Zdravstvena šola Murska Sobota
lokacija: Rakičan pri Murski Soboti,  Slovenija
površina območja: 13.706 m2
površina objekta: 1.423 m2
etažnost: K+P+1
konstrukcija: opečnata s AB vezmi
fasada: keramika, natur lesene letve, mineralni omet
avtorji: Peter Rijavec u.d.i.a., Bojan Mrežar u.d.i.a.
sodelavci: strojne, elektro instalacije: Biro Petkovski d.o.o.
bioklimatska zasnova: doc. dr. Mitja Košir u.d.i.a.
vizualizacije: Peter Sovinc u.d.i.a. M.Arch.

Rakičan je naselje sredi naravne prekmurske ravnice, v bližini mesta Murska Sobota.
Obstoječi objekt srednje zdravstvene šole se nahaja v delu Rakičana s posebnim programom. Deluje v sklopu dejavnosti kot so bolnišnica, dom ostarelih… Na JV strani se nahaja znamenita graščina Rakičan z bogato drevesno ozelenitvijo.

Natečaj je obsegal naslednje sklope:
– Športna dvorana – novogradnja
– Rekonstrukcija in dozidava obstoječega objekta srednje šole
– Preoblikovanje in energetska sanacija fasade obstoječega objekta srednje šole
– Zunanja ureditev

Celotno območje obdelave funkcionalno ločimo po programskih sklopih. Obstoječ objekt srednje šole dobi svojo vhodno ploščad in dostope. Športna dvorana se zgradi ob obstoječem objektu in se na njega oblikovno in dostopno navezuje. Ob športni dvorani urejamo vhodno (športno) ploščad ter zunanja športna igrišča. Iz vzhodne strani urejamo dovoze in parkiranje. Na južnem delu območja puščamo zeleni park. Obstoječe zelenje se v čimvečji meri ohrani. Določeni segmenti se dodatno ozelenijo.
Območje tako delimo na dva glavna sklopa: Šolski del / Športni del. Oba glavna sklopa povezuje povezovalna nadstrešnica.
Podrobno delimo območje na naslednje podsklope: Šolski objekt,  Športna telovadnica,  Šolska ploščad,  Športna ploščad,  Zunanja igrišča,  Zeleni park, Dovozi in parkiranje.